رباعی شمارهٔ ۹۴

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

دستارچه را دست تو در می‌باید
از چشم من و لب تو تر می‌باید
نتوان که چو دستارچه دستت بوسم
زیراکه به دستارچه زر می‌باید