تک‌بیت شمارهٔ ۵۱۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

ای خضر، غیر داغ عزیزان و دوستان
حاصل ترا ز زندگی جاودانه چیست ؟