تک‌بیت شمارهٔ ۵۱۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

دل رمیده ما را به چشم خود مسپار
سیاه مست چه داند نگاهبانی چیست