تک‌بیت شمارهٔ ۵۱۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

خامهٔ نقش اگر گردد نسیم دلگشا
غنچهٔ تصویر، خندیدن نمی‌داند که چیست