رباعی شمارهٔ ۱۱۵

ای عمر عزیز داده بر باد از جهل
وز بی‏خبری کار اجل داشته سهل
اسباب دو صد ساله سگالیده به پیش
نا یافته از زمانه یک ساعت مهل