غزلیات ناتمام و اشعار پراکنده

غزلیات ناتمام و اشعار پراکنده

مبتلا

زلف تو

ناز کن

تعبیر خواب پریشان

تصویر

قند لعل