گلشن راز

بخش ۱ - دیباچه

بخش ۲ - سبب نظم کتاب

بخش ۳ - سال در ماهیت فکرت

بخش ۴ - جواب

بخش ۵ - تمثیل در بیان سر پنهانی حق در عین پیدایی

بخش ۶ - سال در موضوع فکرت

بخش ۷ - جواب

بخش ۸ - تمثیل در بیان ظهور خورشید حقیقت در آیینه کائنات

بخش ۹ - قاعده در شناخت عوالم پنهان و شرایط عروج بدان عوالم

بخش ۱۰ - قاعده در تشبیه کتاب آفرینش به کتاب وحی

بخش ۱۱ - قاعدهٔ تفکر در آفاق

بخش ۱۲ - تمثیل در بیان وحدت کارخانه عالم

بخش ۱۳ - قاعده در تفکر در انفس

بخش ۱۴ - سال از ماهیت من

بخش ۱۵ - جواب

بخش ۱۶ - سال از احوال سالک و نشانهای مرد کامل

بخش ۱۷ - جواب به سال اول

بخش ۱۸ - قاعده در بیان سیر نزول و مراتب صعود آدمی

بخش ۱۹ - تمثیل در بیان مقام نبوت و ولایت

بخش ۲۰ - جواب به سال دوم

بخش ۲۱ - تمثیل در بیان رابطهٔ شریعت و طریقت و حقیقت

بخش ۲۲ - قاعده در حکمت وجود اولیا

بخش ۲۳ - تمثیل در بیان سیر مراتب نبوت و ولایت

بخش ۲۴ - سال از شرایط شناخت وحدت و موضوع شناخت عرفانی

بخش ۲۵ - جواب

بخش ۲۶ - سال از کیفیت جمع بین وحدت و کثرت

بخش ۲۷ - جواب

بخش ۲۸ - تمثیل در بیان نسبت عقل با شهود

بخش ۲۹ - سال از معنی انا الحق

بخش ۳۰ - جواب

بخش ۳۱ - قاعده در بطلان حلول و اتحاد

بخش ۳۲ - تمثیل در نمودهای بی‌بود

بخش ۳۳ - سال از معنی وصال

بخش ۳۴ - جواب

بخش ۳۵ - تمثیل در اطوار وجود

بخش ۳۶ - سال از ماهیت قرب و بعد و امکان وصال با حق

بخش ۳۷ - جواب

بخش ۳۸ - سال از ماهیت نطق و بیان

بخش ۳۹ - جواب

بخش ۴۰ - تمثیل در بیان ماهیت صورت و معنی

بخش ۴۱ - قاعده در بیان اقسام فضیلت

بخش ۴۲ - تمثیل در بیان نکاح معنوی جسم با جان یا صورت با معنی

بخش ۴۳ - سال در شناخت جزو حقیقی و کل مجازی و کیفیت بزرگتر بودن این جزو از کل خود

بخش ۴۴ - جواب

بخش ۴۵ - تمثیل در بیان اقسام مرگ و ظهور اطوار قیامت در لحظهٔ مرگ

بخش ۴۶ - قاعده در بیان معنی حشر

بخش ۴۷ - سال از کیفیت جدایی میان قدیم و محدث

بخش ۴۸ - جواب

بخش ۴۹ - سال از معانی اصطلاحات شاعرانه عارفان

بخش ۵۰ - جواب

بخش ۵۱ - اشارت به چشم و لب

بخش ۵۲ - اشارت به زلف

بخش ۵۳ - اشارت به رخ و خط

بخش ۵۴ - اشارت به خال

بخش ۵۵ - سال از معنی حقیقی شراب و شاهد و خرابات و امثال آن

بخش ۵۶ - جواب

بخش ۵۷ - اشارت به خرابات

بخش ۵۸ - سال از معنی بت و زنار و ترسایی

بخش ۵۹ - جواب

بخش ۶۰ - اشارت به زنار

بخش ۶۱ - اشارت به ترسایی و دیر

بخش ۶۲ - تمثیل در اطوار سیر و سلوک

بخش ۶۳ - اشارت به بت

بخش ۶۴ - خاتمه