رموز بیخودی

رموز بیخودی

پیشکش به حضور ملت اسلامیه

تمهید : در معنی ربط فرد و ملت

در معنی اینکه ملت از اختلاط افراد پیدا میشود و تکمیل تربیت او از نبوت است

ارکان اساسی ملیهٔ اسلامیه - رکن اول: توحید

در معنی اینکه یأس و حزن و خوف ام الخبائث است و قاطع حیات و توحید ازالهٔ این امراض خبیثه می کند

محاورهٔ تیر و شمشیر

حکایت شیر و شهنشاه عالمگیررحمة الله علیه

رکن دوم: رسالت

در معنی اینکه مقصود رسالت محمدیه تشکیل و تأسیس حریت و مساوات و اخوت بنی نوع آدم است

حکایت بوعبید و جابان در معنی اخوت اسلامیه

حکایت سلطان مراد و معمار در معنی مساوات اسلامیه

در معنی حریت اسلامیه و سر حادثهٔ کربلا

در معنی اینکه چون ملت محمدیه مؤسس بر توحید و رسالت است پس نهایت مکانی ندارد

در معنی اینکه وطن اساس ملت نیست

در معنی اینکه ملت محمدیه نهایت زمانی هم ندارد، که دوام این ملت شریفه موعود است

در معنی اینکه نظام ملت غیر از آئین صورت نبندد و آئین ملت محمدیه قرآن است

در معنی اینکه در زمانه انحطاط تقلید از اجتهاد اولی تر است

در معنی اینکه پختگی سیرت ملیه از اتباع آئین الهیه است

در معنی اینکه حسن سیرت ملیه از تأدب به آداب محمدیه است

در معنی اینکه حیات ملیه مرکز محسوس میخواهد و مرکز ملت اسلامیه بیت الحرام است

در معنی اینکه جمعیت حقیقی از محکم گرفتن نصب العین ملیه است و نصب العین امت محمدیه حفظ و نشر توحید است

در معنی اینکه توسیع حیات ملیه از تسخیر قوای نظام عالم است

در معنی اینکه کمال حیات ملیه این است که ملت مثل فرد احساس خودی پیدا کند و تولید و تکمیل این احساس از ضبط روایات ملیه ممکن گردد

در معنی اینکه بقای نوع از امومت است و حفظ و احترام امومت اسلام است

در معنی اینکه سیدة النساء فاطمة الزهراء اسوه کامله ایست برای نساء اسلام

خطاب به مخدرات اسلام

قل هوالله احد

الله الصمد

لم یلد و لم یولد

ولم یکن له کفواً احد

عرض حال مصنف بحضور رحمة للعالمین