جاویدنامه

دیباچه

مناجات

تمهید آسمانی - نخستین روز آفرینش نکوهش می کند آسمان زمین را

نغمه ملائک

تمهید زمینی - آشکارا می شود روح حضرت رومی و شرح میدهد اسرار معراج را

زروان که روح زمان و مکان است مسافر را بسیاحت عالم علوی میبرد

زمزمهٔ انجم

فلک قمر

عارف هندی که به یکی از غار های قمر خلوت گرفته ، و اهل هند او را «جهان دوست» میگویند

نه تا سخن از عارف هندی

جلوهٔ سروش

نوای سروش

حرکت به و وادی یرغمید که ملائکه او را وادی طواسین مینامند

طاسین گوتم

طاسین زرتشت : آزمایش کردن اهریمن زرتشت را

طاسین مسیح

طاسین محمد

فلک عطارد - زیارت ارواح جمال الدین افغانی و سعید حلیم پاشا

دین و وطن

اشتراک و ملوکیت

شرق و غرب

محکمات عالم قرآنی - خلافت آدم

حکومت الهی

ارض ملک خداست

حکمت خیرکثیر است

پیغام افغانی با ملت روسیه

غزل زنده رود

فلک زهره

مجلس خدایان اقوام قدیم

نغمهٔ بعل

فرو رفتن بدریای زهره و دیدن ارواح فرعون و کشنر را

نمودار شدن درویش سودانی

فلک مریخ - اهل مریخ

برآمدن انجم شناس مریخی از رصدگاه

گردش در شهر مرغدین

احوال دوشیزهٔ مریخ که دعوی رسالت کرده

تذکیر نبیهٔ مریخ

فلک مشتری - ارواح جلیلهٔ حلاج و غالب و قرة العین طاهره که به نشیمن بهشتی نگرویدند «و بگردش جاودان گرائیدند

نوای حلاج

نوای غالب

نوای طاهره

زنده رود مشکلات خود را پیش ارواح بزرگ میگوید

نمودار شدن خواجهٔ اهل فراق ابلیس

نالهٔ ابلیس

فلک زحل - ارواح رذیله که با ملک و ملت غداری کرده و دوزخ ایشانرا قبول نکرده

قلزم خونین

آشکارا می شود روح هندوستان

روح هندوستان ناله و فریاد می کند

فریاد یکی از زورق نشینان قلزم خونین

آن سوی افلاک - مقام حکیم آلمانی نیچه

حرکت بجنت الفردوس

قصر شرف النسا

زیارت امیر کبیر حضرت سید علی همدانی و ملا طاهر غنی کشمیری

در حضور شاه همدان

صحبت با شاعر هندی برتری هری

حرکت به کاخ سلاطین مشرق

نمودار میشود روح ناصر خسرو علوی و غزلی مستانه سرائیده غائب میشود

پیغام سلطان شهید به رود کاویری

زنده رود رخصت میشود از فردوس برین و تقاضای حوران بهشتی

غزل زنده رود

حضور

خطاب به جاوید