بلبل نامه

بلبل نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

رفتن مرغان بحضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام و شکایت نمودن از بلبل

فرستادن سلیمان(ع) باز را باحضار بلبل ومراعات او ازتشویش

رفتن باز بطلب بلبل و خواندن او را بسلیمان

گفتار بلبل با گل و غنیمت دانستن وصال

حکایت گفتن بلبل وعتاب کردن باغبان و عذرخواستن گل

نصیحت گفتن باز بلبل را درآمدن بحضرت سلیمان علیه السلام و ملازمت شاه عادل عالم کردن

حکایت

جواب دادن بلبل باز را و استغنا نمودن او

درشتی نمودن باز بلبل را و خواندن بسلیمان علیه السلام

عجز آوردن بلبل به پیش باز و دستوری طلبیدن او

پیغام فرستادن بلبل بدست بادصبا و اشتیاق او به گل

فغان کردن گل در هجر بلبل و شکایت از روزگار

آوردن باز بلبل را و خدمت نمودن او و مدح سلیمان گفتن و عذر آوردن او

منع کردن سلیمان بلبل را از خوردن شراب و فواید آن

حکایت هاروت و ماروت

گفتار بلبل به حضرت سلیمان که یا نبی الله مستی ما از جام معنی است نه از می صورت

تمثیل آوردن بلبل منصور و اناالحق گفتن او را در حالت عشق

ملامت کردن سلیمان مرغان را و ستایش بلبل بر جملۀ مرغان

حکایت گربه و موش و باده

پاسخ دادن گربه موش را وندامت کردن موش از افعال خود و راضی شدن به قضا

آمدن مرغان بدیوان و دیدن ایشان بلبل را و از هیبت او خاموش شدن ایشان را

جواب دادن بلبل سلیمان(ع) را که هر مرغ لائق اسرار توحید نیست

آمدن سیمرغ بخدمت سلمیان و نموداری حال گفتن به بلبل

حکایت

حکایت

مجادلۀ بلبل با باز که از غرور و پندار کاری بر نیاید جز بخدمت پیر

خطاب بلبل به طوطی و نصیحت کردن او را بخدمت پیر

حکایت

المقاله

مجادلۀ بلبل با طاوس و تسلیم شدن طاوس بوی

نصیحت بلبل طاوس را به قطع کردن زینت

مجادله کردن بلبل با موش خوار و جواب او

نصیحت پذیرفتن موش خوار

آمدن هدهد در نصیحت بلبل باو که راه بسی باریکست

جواب دادن هدهد بلبل را و اجازت دادن بلبل را

در ختم حکایت

در مناجات باری تعالی