جغد که با باز و پلنگان پرد
بشکندش پر و بال و گردد لت لت