تا لباس عمر اعدایش نگردد بافته
تار تار پود پود اندر فلات آن فوات