شمارهٔ ۳۱

عطار / مختارنامه / باب بیست و سوم: در خوف عاقبت و سیری نمودن از عمر

جز غوّاصی هوس ندارم چکنم
غوّاصی را نفس ندارم چکنم
در دریائی فتادهام در گرداب
پروای جواب کس ندارم چکنم