شمارهٔ ۵

عطار / مختارنامه / باب دوازدهم: در شکایت از نفس خود

عمری چو فلک ز تگ نمیفرسودم
تا همچو زمین کنون فرو آسودم
صدباره همه گرد جهان پیمودم
چندان که شدم، حجاب من، من بودم