شمارهٔ ۶

عطار / مختارنامه / باب دوازدهم: در شکایت از نفس خود

هرچند دریغ صدهزار است هنوز
زین بیش دریغ بر شمار است هنوز
هر روز هزار بار خود را کشتم
وین کافر نفس برقرار است هنوز