رباعی شمارهٔ ۱۷۷۳

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای آنکه مرا به لطف بنواخته‌ای
در دفع کنون بهانه‌ای ساخته‌ای
گر با همگان عشق چنین باخته‌ای
پس قیمت هیچ دوست نشناخته‌ای