شمارهٔ ۹

عطار / مختارنامه / باب سی و یکم: در آنکه وصل معشوق به کس نرسد

دستی که برین شاخ برومند رسد
از همت جان آرزومند رسد
زین عالم بینهایت بی سر و بن
خود چند به ما رسید و تا چند رسد