شمارهٔ ۱۰

عطار / مختارنامه / باب سی و یکم: در آنکه وصل معشوق به کس نرسد

عاشق تن خود با غم پیوست دهد
هر دم تابی در دل سرمست دهد
با هجر بسازد خوش و بیزار شود
از معشوقی که وصل او دست دهد