رباعی شمارهٔ ۶۰

صاحب نظران که آینۀ یک دگراند
چون آینه از هستی خود بی خبراند
گر روشنی ای می طلبی، آینه وار
در خود منگر، تا همه در تو نگرند