شمارهٔ ۱۱

عطار / مختارنامه / باب سی و نهم: در صفتِ میان و قدِ معشوق

بی روی تو مه راهِ تماشا نگرفت
بی زلف تو شب پردهٔ سودا نگرفت
گر سرو همه جهان به آزادی خورد
بی قدِ تو کارِ سرو بالا نگرفت