شمارهٔ ۱۰

عطار / مختارنامه / باب سی و نهم: در صفتِ میان و قدِ معشوق

وقت است که دل از دو جهان برگیریم
صد گنج ز وصل تونهان برگیریم
بنشین تو و دست در کمر کن با ما
تا ما کمرِ تو ازمیان برگیریم