شمارهٔ ۱۱۷

هرگز نکند سوی من خسته نگاهی
آرنگ نخواهد که شود شاد دل من