شمارهٔ ۱۱۸

تلخی و شیرینیش آمیخته است
کس نخورد نوش و شکر با پیون