تک‌بیت شمارهٔ ۳۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

به چشم ظاهر اگر رخصت تماشا نیست
نبسته است کسی شاهراه دلها را