تک‌بیت شمارهٔ ۳۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

نسیم صبح از تاراج گلزار که می‌آید؟
که مرغان کاسهٔ دریوزه کردند آشیانها را