رباعی شمارهٔ ۹۲

ای از تو فتاده عالمی در شر و شور
فارغ شدۀ غنی و مردم همه عور
تو با همه در حدیث و گوش همه کر
تو با همه در حضور و چشم همه کور