رباعی شمارهٔ ۹۳

زنهار در آن کوش که در زیر سپهر
با هیچ کس‏ات هیچ نپیوندد مهر
تا بو که از این هزاهزکون و فساد
بیرون شدنیت زود بنماید چهر