رباعی شمارهٔ ۵۰۳

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

آنها که چو آب صافی و ساده روند
اندر رگ و مغز خلق چون باده روند
من پای کشیدم و دراز افتادم
اندر کشتی دراز افتاده روند