مریدی فاقه مستی گفت با شیخ

مریدی فاقه مستی گفت با شیخ
که یزدان را ز حال ما خبر نیست
بما نزدیک تر از شهرک ماست
ولیکن از شکم نزدیکتر نیست