تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۲۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

چاه این بادیه از نقش قدم بیشترست
بی‌چراغ دل آگاه به این راه مرو