تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۲۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

چو غنچه دست و رخی تازه کن به شبنم اشک
نشسته روی به دیوان صبحگاه مرو