رباعی شمارهٔ ۱۱۳

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

آزاده دلی ز خویشتن می‌خواهم
و آسوده کسی ز جان و تن می‌خواهم
آن به که چنان شوم که او می‌خواهد
کاین کار چنان نیست که من می‌خواهم