بابٌ فی ذکر أئمَّتِهِم من اهل البیت

هجویری / کشف المحجوب / بابٌ فی ذکر أئمَّتِهِم من اهل البیت

و اهل بیت پیغامبر علیه السّلام آنان که به طهارت اصلی مخصوص‌اند هر یکی را اندر این معانی قدمی تمام است، و جمله قدوۀ این طایفه بوده‌اند و خاص و عام ایشان و من از روزگار گروهی از ایشان طرفی بیان کنم، ان شاء اللّه عزّ و جلّ.