رباعی شمارهٔ ۵۱۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

از دیدن روئیکه ترا دیده بود
ما را به خدا نور دل و دیده بود
خاصه روئیکه از ازل تا بابد
از دیدن روی تو نه ببریده بود