تک‌بیت شمارهٔ ۴۴۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

در زمان عشق ما کفرست، ورنه پیش ازین
گاهگاهی رخصت بوس و کناری بوده است