تک‌بیت شمارهٔ ۴۴۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

ای غزال چین، چه پشت چشم نازک می‌کنی ؟
چشم ما آن چشمهای سرمه سا را دیده است