تک‌بیت شمارهٔ ۶۳۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

دل راه در آن زلف گرهگیر ندارد
دیوانهٔ ما طالع زنجیر ندارد