تک‌بیت شمارهٔ ۶۳۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

اندیشه تکلیف در اقلیم جنون نیست
در کوچهٔ زنجیر عسس راه ندارد