شمارهٔ ۱۲

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

یک چیز که آن نه یک و چیز است آن چیز
کلّی همه آنست و عزیز است آن چیز
هر چیز که جان حکم کند کاین آنست
آنست و ورای حکم نیز است آن چیز