شمارهٔ ۱۱

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

هر جان که به راه رهنمون مینگرد
چل سال به دیدهٔ جنون مینگرد
چون چل بگذشت آفتابی بیند
کز روزن هر ذرّه برون مینگرد