نگاه تست شمشیر خدا داد

نگاه تست شمشیر خدا داد
به زخمش جان ما را حق بما داد
دل کامل عیارن پاک جان برد
که تیغ خویش راب از حیا داد