رباعی شمارهٔ ۱۲۹

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

ای زندگی تو و توانم همه تو
جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی، از آنم همه من
من نیست شدم در تو، از آنم همه تو