رباعی شمارهٔ ۱۳۰

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

آن کیست که بی‌جرم و گنه زیست؟ بگو
بی‌جرم و گناه در جهان کیست؟ بگو
من بد کنم و تو بد مکافات کنی
پس فرق میان من تو چیست؟ بگو