رباعی شمارهٔ ۶۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

کوتاه کند زمانه این دمدمه را
وز هم بدرد گرگ فنا این رمه را
اندر سر هر کسی غروریست ولی
سیل اجل قفا زند این همه را