رباعی شمارهٔ ۶۳

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

گر من میرم مرا بیارید شما
مرده بنگار من سپارید شما
گر بوسه دهد بر لب پوسیدهٔ من
گر زنده شوم عجب مدارید شما