تک‌بیت شمارهٔ ۲۱۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

زود گردد چهرهٔ بی‌شرم، پامال نگاه
می‌رود گلشن به غارت، باغبان خفته را