تک‌بیت شمارهٔ ۲۱۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

ساده لوحان جنون از بیم محشر فارغند
بیم رسوایی نباشد نامهٔ ننوشته را