شمارهٔ ۷۸

عطار / مختارنامه / باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید

ما مذهبِ عشقِ روی آن مه داریم
وز هرچه جزوست دست کوته داریم
گر درگه ما بسته شود در ره عشق
در هر گامی هزاردرگه داریم