شمارهٔ ۵۰۰

ز انفعال خرام تو آب گردد سرو
ز طوق فاخته پا در رکاب گردد سرو