رباعی شمارهٔ ۱۵۰

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

هم دل به دلستانت رساند روزی
هم جان بر جانانت رساند روزی
از دست مده دامن دردی که تو راست
کین درد به درمانت رساند روزی